Polityka prywatności aplikacji mobilnej Coffee Race
ostatnia aktualizacja:
04.08.2023 12:00
1. Niniejszy dokument opisuje Politykę Prywatności aplikacji mobilnej Coffee Race (dalej „Polityka Prywatności”).

2. Aplikacja Coffee Race (dalej „Aplikacja”), jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach i po uprzednim pobraniu Aplikacji przez użytkownika za pośrednictwem Google Play (Android), sklepu App Store (iOS).

3. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem iOS lub Android oraz połączenia z Internetem w postaci włączonego pakietu transmisji danych lub włączonego połączenia wi-fi.

4. Korzystanie z Aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacje nie przechowują żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji.

5. W przypadku braku akceptacji na zasady Polityki Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji.

6. Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store i Apple App Store. Właściciele Aplikacji nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez podmioty zarządzające aplikacjami Google Play Store i Apple App Store oraz przestrzeganie przez nie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219) w ramach Google Play Store i Apple App Store.

7. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na: roasted.magazine@gmail.com

 1. Privacy Policy of the Coffee Race Mobile Application

  last actualisation:

  1. This document describes the Privacy Policy of the Coffee Race mobile application (referred as „Privacy Policy”).

  2. The Coffee Race application (referred as the „Application”) is installed on mobile devices, especially on cell phones and tablets, and after prior download of the Application by the user through Google Play (Android) or the App Store (iOS).

  3. Using the Application requires having a mobile device with iOS or Android system and an Internet connection in the form of an active data transmission package or an active Wi-Fi connection.

  4. Using the Application does not require providing any personal data. The application does not store any personal data that could enable a third party to identify a specific user of the Application.

  5. In case of non-acceptance of the Privacy Policy terms, please do not install the Application or uninstall it. Permanent removal of the Application from the mobile device is equivalent to discontinuing the use of the Application.

  6. The Privacy Policy is complementary to the privacy policies of Google Play Store and Apple App Store. The owners of the Application do not assume any responsibility for the privacy policies implemented by the entities managing the Google Play Store and Apple App Store applications, as well as for their compliance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Official Journal of the European Union L 119 of 2016, pp. 1-88), the Act of 10 May 2018 on personal data protection (Journal of Laws of 2018, item 1000), and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services (Journal of Laws of 2017, item 1219) within the scope of the Google Play Store and Apple App Store.

  7. If you have any questions or concerns, please contact us at: roasted.magazine@gmail.com